Nghỉ việc do cách ly dịch Covid, NLĐ có được hưởng lương không ?

Câu hỏi

Công ty tôi chuyên về lĩnh vực sản xuất phim như làm video nấu ăn, làm kỹ xảo, hiệu ứng. Hiện tại khu nhà của chỗ tôi bị dịch cách ly do dịch Covid. Do đó, tôi đã xin nghỉ trong thời gian cách ly. Tôi muốn hỏi nghỉ việc do cách ly dịch Covid, tôi có được hưởng lương không ?

Trả lời

Thứ nhất, về quy định tiền lương ngừng việc theo Điều 99 Bộ luật Lao động 2019 (BLLĐ 2019)

Điều 99. Tiền lương ngừng việc

Trường hợp phải ngừng việc, người lao động được trả lương như sau:

1. Nếu do lỗi của người sử dụng lao động thì người lao động được trả đủ tiền lương theo hợp đồng lao động;

2. Nếu do lỗi của người lao động thì người đó không được trả lương; những người lao động khác trong cùng đơn vị phải ngừng việc thì được trả lương theo mức do hai bên thỏa thuận nhưng không được thấp hơn mức lương tối thiểu;

3. Nếu vì sự cố về điện, nước mà không do lỗi của người sử dụng lao động hoặc do thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh nguy hiểm, địch họa, di dời địa điểm hoạt động theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc vì lý do kinh tế thì hai bên thỏa thuận về tiền lương ngừng việc như sau:

a) Trường hợp ngừng việc từ 14 ngày làm việc trở xuống thì tiền lương ngừng việc được thỏa thuận không thấp hơn mức lương tối thiểu;

b) Trường hợp phải ngừng việc trên 14 ngày làm việc thì tiền lương ngừng việc do hai bên thỏa thuận nhưng phải bảo đảm tiền lương ngừng việc trong 14 ngày đầu tiên không thấp hơn mức lương tối thiểu.

Trong trường hợp của bạn việc người lao động phải nghỉ việc là do sự cố về dịch bệnh nguy hiểm và việc thực hiện cách ly tập trung là do yêu cầu của công ty cũng như cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Vậy theo quy định tại Khoản 3 Điều 99 BLLĐ 2019 thì việc trả lương ngừng việc cho NLĐ sẽ được thực hiện như sau:

Đối với trường hợp NLĐ phải ngừng việc do thực hiện cách ly tập trung, cách ly tại nhà, hoặc ở trong vũng bị phong tỏa theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền thì tiền lương của NLĐ trong thời gian ngừng việc sẽ do thỏa thuận theo quy định sau:

+ Trường hợp ngừng việc từ 14 ngày làm việc trở xuống thì tiền lương ngừng việc được thỏa thuận không thấp hơn mức lương tối thiểu;

+ Trường hợp phải ngừng việc trên 14 ngày làm việc thì tiền lương ngừng việc do hai bên thỏa thuận nhưng phải bảo đảm tiền lương ngừng việc trong 14 ngày đầu tiên không thấp hơn mức lương tối thiểu.

Vậy khi người lao động thực hiện việc cách ly tập trung vì lý do dịch bệnh theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền thì người sử dụng lao động vẫn sẽ phải thực hiện việc trả lương ngừng việc cho người lao động và mức lương được xác định do các bên thỏa thuận nhưng đảm bảo không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng. Việc công ty của bạn cho người lao động nghỉ việc không lương trong thời gian thực hiện việc cách ly là trái với quy định của pháp luật.

Thứ hai, về quy định mức lương tối thiểu vùng theo quy định tại Điều 3 Nghị định 90/2019/NĐ-CP

Điều 3. Mức lương tối thiểu vùng

1. Quy định mức lương tối thiểu vùng áp dụng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp như sau:

a) Mức 4.420.000 đồng/tháng, áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng I.

b) Mức 3.920.000 đồng/tháng, áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng II.

c) Mức 3.430.000 đồng/tháng, áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng III.

d) Mức 3.070.000 đồng/tháng, áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng IV.

2. Địa bàn áp dụng mức lương tối thiểu vùng được quy định theo đơn vị hành chính cấp quận, huyện, thị xã và thành phố trực thuộc tỉnh. Danh mục địa bàn áp dụng mức lương tối thiểu thuộc vùng I, vùng II, vùng III và vùng IV được quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này.