Người lao động bị nợ lương có quyền yêu cầu mở thủ tục phá sản không ?

Câu hỏi

Người lao động bị nợ lương có quyền yêu cầu mở thủ tục phá sản không ?

Trả lời

Tại khoản 2 Điều 5 Luật phá sản 2014 quy định về người có quyền, nghĩa vụ nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản:

“2. Người lao động, công đoàn cơ sở, công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở ở những nơi chưa thành lập công đoàn cơ sở có quyền nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản khi hết thời hạn 03 tháng kể từ ngày phải thực hiện nghĩa vụ trả lương, các khoản nợ khác đến hạn đối với người lao động mà doanh nghiệp, hợp tác xã không thực hiện nghĩa vụ thanh toán.”.

Theo quy định trên thì người lao động có quyền nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản khi hết thời hạn 03 tháng kể từ ngày phải thực hiện nghĩa vụ trả lương, các khoản nợ khác đến hạn đối với người lao động mà doanh nghiệp không thực hiện nghĩa vụ thanh toán.

Điều 27 Luật phá sản 2014 quy định thủ tục yêu cầu mở thủ tục phá sản như sau:

Điều 27. Đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản của người lao động, đại diện công đoàn

1. Khi yêu cầu Tòa án nhân dân mở thủ tục phá sản, người lao động, đại diện công đoàn quy định tại khoản 2 Điều 5 của Luật này phải làm đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản.

  Dự án nào phải đánh giá tác động môi trường ?

2. Đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản phải có các nội dung chủ yếu sau:

a) Ngày, tháng, năm;

b) Tên Tòa án nhân dân có thẩm quyền giải quyết phá sản;

c) Tên, địa chỉ của người làm đơn;

d) Tên, địa chỉ của doanh nghiệp, hợp tác xã bị yêu cầu mở thủ tục phá sản;

đ) Tổng số tiền lương và các khoản nợ khác đã đến hạn mà doanh nghiệp, hợp tác xã không trả cho người lao động.

Kèm theo đơn phải có chứng cứ để chứng minh lương và các khoản nợ khác đến hạn.

Căn cứ quy định nêu trên và đối chiếu với trường hợp của bạn thì khi hết thời hạn 03 tháng kể từ ngày công ty phải thực hiện nghĩa vụ trả lương mà công ty không thực hiện nghĩa vụ thanh toán thì bạn có quyền nộp đơn tại Tòa án để yêu cầu mở thủ tục phá sản. Ngoài việc nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản thì bạn phải nộp kèm theo chứng cứ chứng minh công ty đang nợ tiền lương và các khoản nợ khác.