Cô chú có quyền hưởng thừa kế khi bà nội mất không ?

Câu hỏi

Ông bà nội của tôi đã chết và không để lại di chúc. Đất đai của ông bà nội để lại được các chú bác tự chia nhau và không chia cho các cô ruột cũng là con gái ruột của ông bà nội. Và ba của tôi đã mất từ lúc tôi còn nhỏ nên cũng không chia cho tôi. Bà nội mất cách đây hơn 10 năm nhưng đất đai đến giờ vẫn chưa rõ ràng vì phân chia giữa các chú bác. Vậy cho tôi hỏi các cô và tôi có đòi được quyền phân chia đất không?

Trả lời

Thứ nhất, về thừa kế theo pháp luật

Căn cứ theo quy định của Điều 649, Điều 650 Bộ luật dân sự năm 2015 quy định về thừ kế theo pháp luật như sau:

“Điều 649. Thừa kế theo pháp luật

Thừa kế theo pháp luật là thừa kế theo hàng thừa kế, điều kiện và trình tự thừa kế do pháp luật quy định.

Điều 650. Những trường hợp thừa kế theo pháp luật

1. Thừa kế theo pháp luật được áp dụng trong trường hợp sau đây:

a) Không có di chúc;

b) Di chúc không hợp pháp;

c) Những người thừa kế theo di chúc chết trước hoặc chết cùng thời điểm với người lập di chúc; cơ quan, tổ chức được hưởng thừa kế theo di chúc không còn tồn tại vào thời điểm mở thừa kế;

d) Những người được chỉ định làm người thừa kế theo di chúc mà không có quyền hưởng di sản hoặc từ chối nhận di sản.

2. Thừa kế theo pháp luật cũng được áp dụng đối với các phần di sản sau đây:

a) Phần di sản không được định đoạt trong di chúc;

b) Phần di sản có liên quan đến phần của di chúc không có hiệu lực pháp luật;

c) Phần di sản có liên quan đến người được thừa kế theo di chúc nhưng họ không có quyền hưởng di sản, từ chối nhận di sản, chết trước hoặc chết cùng thời điểm với người lập di chúc; liên quan đến cơ quan, tổ chức được hưởng di sản theo di chúc, nhưng không còn tồn tại vào thời điểm mở thừa kế.”

Như vậy, căn cứ theo quy định trên và đối chiếu với trường hợp của bạn, do ông bà của bạn mất không để lại di chúc do đó, việc phân chia di sản sẽ được thực hiện phân chia thừa kế theo pháp luật.

Thứ hai, về những người được hưởng di sản thừa kế theo pháp luật

Theo quy định tại Điều 651 quy định về người được hưởng thừa kế theo pháp luật như sau:

“Điều 651. Người thừa kế theo pháp luật

1. Những người thừa kế theo pháp luật được quy định theo thứ tự sau đây:

a) Hàng thừa kế thứ nhất gồm: vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người chết;

b) Hàng thừa kế thứ hai gồm: ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, anh ruột, chị ruột, em ruột của người chết; cháu ruột của người chết mà người chết là ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại;

c) Hàng thừa kế thứ ba gồm: cụ nội, cụ ngoại của người chết; bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột của người chết; cháu ruột của người chết mà người chết là bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột; chắt ruột của người chết mà người chết là cụ nội, cụ ngoại.

2. Những người thừa kế cùng hàng được hưởng phần di sản bằng nhau.

3. Những người ở hàng thừa kế sau chỉ được hưởng thừa kế, nếu không còn ai ở hàng thừa kế trước do đã chết, không có quyền hưởng di sản, bị truất quyền hưởng di sản hoặc từ chối nhận di sản.”

Do đó, hàng thừa kế thứ nhất được xác định là vợ chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đề, con nuôi của người chết. Vì vậy, đối chiếu với trường hợp của gia đình bạn thì việc hưởng di sản thừa kế là mảnh đất không chỉ mỗi Bác và chú của bạn mà các cô và bố bạn vẫn có quyền được hưởng di sản thừa kế. Tuy nhiên, vì bố bạn đã mất dó đó trong trường hợp này phát sinh trường hợp thừa kế thế vị theo quy định tại Điều 652 Bộ Luật dân sự năm 2015:

“Điều 652. Thừa kế thế vị

Trường hợp con của người để lại di sản chết trước hoặc cùng một thời điểm với người để lại di sản thì cháu được hưởng phần di sản mà cha hoặc mẹ của cháu được hưởng nếu còn sống; nếu cháu cũng chết trước hoặc cùng một thời điểm với người để lại di sản thì chắt được hưởng phần di sản mà cha hoặc mẹ của chắt được hưởng nếu còn sống.”

Như vậy trong trường hợp này bạn và các cô của bạn đều có quyền được hưởng di sản thừa kế theo pháp luật. Bạn có thể yêu cầu các Bác, chú phân chia di sản thừa kế cho mình và cô của bạn. Trường hợp những người được hưởng di sản thừa kế không đồng ý và không thỏa thuận được việc phân chia di sản thừa kế thì bạn có quyền làm đơn khởi kiện tranh chấp di sản thừa kế đến Tòa án nhân dân quận huyện để yêu cầu phân chia di sản thừa kế của ông bà để lại.