Thủ tục chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh như thế nào ?

Câu hỏi

Thủ tục chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh như thế nào ?

Trả lời

Thứ nhất, về thủ tục chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh

Theo quy định tại Điều 92 Nghị định 01/2021/NĐ-CP:

“Điều 92. Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh

1. Khi chấm dứt hoạt động kinh doanh, hộ kinh doanh phải gửi thông báo về việc chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh đến Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đã đăng ký. Kèm theo thông báo phải có các giấy tờ sau đây:

a) Thông báo về việc chấm dứt hiệu lực mã số thuế của Cơ quan thuế;

b) Bản sao biên bản họp thành viên hộ gia đình về việc chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh đối với trường hợp các thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh;

c) Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh.

2. Hộ kinh doanh có trách nhiệm thanh toán đầy đủ các khoản nợ, gồm cả nợ thuế và nghĩa vụ tài chính chưa thực hiện trước khi nộp hồ sơ chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh, trừ trường hợp hộ kinh doanh và chủ nợ có thỏa thuận khác. Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện xem xét tính hợp lệ của hồ sơ và ra thông báo về việc chấm dứt hoạt động của hộ kinh doanh cho hộ kinh doanh.”

Theo đó, khi chấm dứt hoạt động kinh doanh, anh/chị phải gửi thông báo về việc chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh đến cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đã đăng ký. Hồ sơ bao gồm:

– Thông báo về việc chấm dứt hiệu lực mã số thuế của cơ quan thuế;

– Bản sao biên bản họp thành viên hộ gia đình về việc chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh đối với trường hợp các thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh;

– Bản gốc giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh.

Khi chấm dứt hoạt động, anh/chị có trách nhiệm thanh toán đầy đủ các khoản nợ, gồm cả nợ thuế và nghĩa vụ tài chính chưa thực hiện trước khi nộp hồ sơ chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh, trừ trường hợp hộ kinh doanh và chủ nợ có thỏa thuận khác.

Sau khi đã nộp đầy đủ hồ sơ và hoàn thành nghĩa vụ thanh toán, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện sẽ xem xét tính hợp lệ của hồ sơ và ra thông báo về việc chấm dứt hoạt động của hộ kinh doanh.

Thứ hai, về đăng ký kinh doanh

Pháp luật hiện hành không có quy định hạn chế nếu anh/chị chấm dứt hoạt động kinh doanh 1 lần sẽ không được đăng ký kinh doanh nữa hoặc sẽ không được đăng ký ngành, nghề đã chấm dứt hoạt động, kể cả với trường hợp anh/chị đăng ký hộ kinh doanh với ngành, nghề kinh doanh trước đây anh/chị đã chấm dứt. Điều 89 Nghị định 01/2021/NĐ-CP quy định:

“Điều 89. Ngành, nghề kinh doanh của hộ kinh doanh

1. Khi đăng ký thành lập, đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh, hộ kinh doanh ghi ngành, nghề kinh doanh trên Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh, Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh. Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện ghi nhận thông tin về ngành, nghề kinh doanh trên Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh.

2. Hộ kinh doanh được quyền kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện kể từ khi có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật và phải bảo đảm đáp ứng các điều kiện đó trong suốt quá trình hoạt động. Việc quản lý nhà nước đối với ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện và kiểm tra việc chấp hành điều kiện kinh doanh của hộ kinh doanh thuộc thẩm quyền của cơ quan chuyên ngành theo quy định của pháp luật chuyên ngành.

3. Trường hợp Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nhận được văn bản của cơ quan có thẩm quyền về việc hộ kinh doanh kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện nhưng không đáp ứng đủ điều kiện theo quy định của pháp luật, Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện ra Thông báo yêu cầu hộ kinh doanh tạm ngừng kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, đồng thời thông báo cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền để xử lý theo quy định của pháp luật.”

Như vậy, để chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh anh/chị sẽ thực hiện thủ tục nêu trên và anh/chị vẫn có thể đăng ký kinh doanh với ngành, nghề kinh doanh mà anh/chị đã chấm đứt hoạt động.