Một người có thể đồng thời làm giám đốc của 2 công ty không ?

Câu hỏi

Tôi đang mở một công ty về marketing có cung cấp nhiều dịch vụ marketing như viết bài chuẩn seo, dịch vụ viết bài quảng cáo facebook, viết bài pr,… Tôi muốn hỏi là một người có thể đồng thời làm giám đốc của 2 công ty không ?

Trả lời

Căn cứ theo quy định tại Điều 152 Luật Doanh nghiệp 2014 quy định về Chủ tịch Hội đồng quản trị như sau:

“1. Hội đồng quản trị bầu một thành viên của Hội đồng quản trị làm Chủ tịch. Chủ tịch Hội đồng quản trị có thể kiêm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc công ty trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này và Điều lệ công ty, pháp luật về chứng khoán không có quy định khác.

2. Công ty cổ phần do Nhà nước nắm giữ trên 50% tổng số phiếu biểu quyết thì Chủ tịch Hội đồng quản trị không được kiêm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc.

…”.

Theo đó, Chủ tịch Hội đồng quản trị có thể kiêm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc công ty, trừ trường hợp Công ty cổ phần do Nhà nước nắm giữ trên 50% tổng số phiếu biểu quyết và điều lệ công ty có quy định khác.

Đồng thời căn cứ vào Điều 157 Luật Doanh nghiệp 2014 quy định về Gám đốc, Tổng giám đốc công ty như sau:

“1. Hội đồng quản trị bổ nhiệm một người trong số họ hoặc thuê người khác làm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc.

2. Giám đốc hoặc Tổng giám đốc là người điều hành công việc kinh doanh hằng ngày của công ty; chịu sự giám sát của Hội đồng quản trị; chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và trước pháp luật về việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ được giao.

Nhiệm kỳ của Giám đốc hoặc Tổng giám đốc không quá 05 năm; có thể được bổ nhiệm lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.

Tiêu chuẩn và điều kiện của Giám đốc hoặc Tổng giám đốc áp dụng theo quy định tại Điều 65 của Luật này.