Cách xác định mức bồi thường thiệt hại khi gây ra tai nạn giao thông

Câu hỏi

Bồi thường thiệt hại khi gây tai nạn giao thông? Cách xác định mức bồi thường thiệt hại cụ thể?

Trả lời

Thứ nhất, Về trách nhiệm bồi thường thiệt hại, Điều 584 Bộ luật dân sự quy định:

Điều 584. Căn cứ phát sinh trách nhiệm bồi thường thiệt hại

1. Người nào có hành vi xâm phạm tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, uy tín, tài sản, quyền, lợi ích hợp pháp khác của người khác mà gây thiệt hại thì phải bồi thường, trừ trường hợp Bộ luật này, luật khác có liên quan quy định khác.

2. Người gây thiệt hại không phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại trong trường hợp thiệt hại phát sinh là do sự kiện bất khả kháng hoặc hoàn toàn do lỗi của bên bị thiệt hại, trừ trường hợp có thỏa thuận khác hoặc luật có quy định khác.

3. Trường hợp tài sản gây thiệt hại thì chủ sở hữu, người chiếm hữu tài sản phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại, trừ trường hợp thiệt hại phát sinh theo quy định tại khoản 2 Điều này.

Tuy nhiên, Điều 363 Bộ luật dân sự 2015 cũng quy định bồi thường thiệt hại trong trường hợp người bị thiệt hại có lỗi như sau:

Điều 363. Bồi thường thiệt hại trong trường hợp bên bị vi phạm có lỗi

Trường hợp vi phạm nghĩa vụ và có thiệt hại là do một phần lỗi của bên bị vi phạm thì bên vi phạm chỉ phải bồi thường thiệt hại tương ứng với mức độ lỗi của mình.

Dựa trên thông tin bạn đưa ra, trước hết bạn có lỗi vì điều khiển phương tiện giao thông đi ngược chiều. Tuy nhiên, cần xem xét lỗi của em Q khi tham gia giao thông. Cơ quan điều tra sẽ xác định mức độ lỗi để từ đó xác định phần bồi thường thiệt hại tương ứng.

Thứ hai, Về mức bồi thường, Điều 590 Bộ luật dân sự 2015 quy định như sau về mức bồi thường thiệt hại do sức khỏe bị xâm phạm

Điều 590. Thiệt hại do sức khỏe bị xâm phạm

1. Thiệt hại do sức khỏe bị xâm phạm bao gồm:

a) Chi phí hợp lý cho việc cứu chữa, bồi dưỡng, phục hồi sức khỏe và chức năng bị mất, bị giảm sút của người bị thiệt hại;

b) Thu nhập thực tế bị mất hoặc bị giảm sút của người bị thiệt hại; nếu thu nhập thực tế của người bị thiệt hại không ổn định và không thể xác định được thì áp dụng mức thu nhập trung bình của lao động cùng loại;

c) Chi phí hợp lý và phần thu nhập thực tế bị mất của người chăm sóc người bị thiệt hại trong thời gian điều trị; nếu người bị thiệt hại mất khả năng lao động và cần phải có người thường xuyên chăm sóc thì thiệt hại bao gồm cả chi phí hợp lý cho việc chăm sóc người bị thiệt hại;

d) Thiệt hại khác do luật quy định.

2. Người chịu trách nhiệm bồi thường trong trường hợp sức khỏe của người khác bị xâm phạm phải bồi thường thiệt hại theo quy định tại khoản 1 Điều này và một khoản tiền khác để bù đắp tổn thất về tinh thần mà người đó gánh chịu. Mức bồi thường bù đắp tổn thất về tinh thần do các bên thỏa thuận; nếu không thỏa thuận được thì mức tối đa cho một người có sức khỏe bị xâm phạm không quá năm mươi lần mức lương cơ sở do Nhà nước quy định.

Theo đó trường hợp của bạn, các khoản bồi thường sẽ là: Chi phí hợp lý cho việc cứu chữa, bồi dưỡng, phục hồi sức khỏe và chức năng bị mất, bị giảm sút của em Q; chi phí hợp lý và phần thu nhập thực tế bị mất của người chăm sóc em Q bị tai nạn trong thời gian điều trị; khoản bù đắp về tinh thần.

Mức bồi thường như đã nói sẽ còn căn cứ vào mức độ lỗi của người gây thiệt hại và người bị thiệt hại. Mức bồi thường ứng với các khoản cụ thể nêu trên là mức bồi thường tối đa bạn phải trả. Tuy nhiên, hai bên hoàn toàn có thể thỏa thuận việc bồi thường toàn bộ các khoản, tổn thất. Trong trường hợp thỏa thuận thành công, bạn chỉ phải bồi thường theo mức hai bên đã thỏa thuận.